Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Adataid védelméről itt olvashatsz.

Elfogadom

ADATVÉDELEM (GDPR)

Adatvédelem (GDPR)

Frissítés dátuma 2018.05.01.

TARTALOM

1. Bevezetés.
2. Definíciók.
    2.1.érintett.
    2.2.személyes adat.
    2.3.hozzájárulás.
    2.4.adatkezelő.
    2.5.adatkezelés.
    2.6.adattovábbítás.
    2.7.nyilvánosságra hozatal.
    2.8.adattörlés.
    2.9.adatfeldolgozás.
    2.10. adatfeldolgozó.
    2.11.adatvédelmi incidens.
3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama.
Üzleti adatkezelések.
    3.1. Vásárlói adatok.
    3.2. Megrendelés.
    3.3. Szerviz szolgáltatás.
    3.4. Szerviz szolgáltatás garanciás gépek esetén.
    3.3. Szolgáltatás megrendelése.
    3.4. Szerviz szolgáltatás.
    3.5. Vásárlók könyve.
    3.6. Minőségi kifogások kezelése.
    3.7. Házhozszállítás.
keziszerszamgep.hu; hillerkft.hu
    3.8. A keziszerszamgep.hu; hillerkft.hu saját cookie kezelése.
    3.9. Webáruház regisztráció.
    3.10. Hírlevél.
    3.11. Vélemény.
Vagyonvédelem
    3.12. Elektronikus megfigyelőrendszer.
Kapcsolat
    3.13. A Hiller Kéziszerszámgép Kft. ügyféllevelezése.
Egyéb adatkezelések
4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága.
5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége.

6. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége.
7. Jogorvoslati lehetőségek

1. BEVEZETÉS
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. (8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.keziszerszamgep.hu/adatvedelem vagy a www.hillerkft.hu/adatvedelem címen.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·2011. évi CXII. törvény
-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·2013. évi V. törvény
–a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·1997. évi CLV. törvény
–a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

·1998. évi XIX. törvény
–a büntetőeljárásról (Be.);

·2000. évi C. törvény
–a számvitelről (Számv. tv.);

·2001. évi CVIII. törvény
–az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

·2003. évi C. törvény
–az elektronikus hírközlésről (Eht.);

·2008. évi XLVIII. törvény
–a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

·2012. évi CLIX. törvény
–a postai szolgáltatásokról (Posta tv.);

·19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
–a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

2. DEFINÍCIÓK
2.1.érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2.személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3.hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;
2.4.adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5.adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése;
2.6.adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.7.nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8.adattörlés:
az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.9.adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
2.10. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- az adatok feldolgozását végzi;
2.11.adatvédelmi incidens:
személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.
Felhívjuk a Hiller Kéziszerszámgép Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

ÜZLETI ADATKEZELÉSEK

3.1. VÁSÁRLÓI ADATOK
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a vásárlói adatokat a Diamond nevű ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok a Diamond rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.
Az adatkezelés célja:
a Hiller Kéziszerszámgép Kft. üzletében történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén név, cím és adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.
Az adatkezelés időtartama:
a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.
Adattovábbítás:
bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé,

Adattovábbítás:
Áfás számla esetén tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, név, cím és adószám, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód, Alba-Point Tax Kft. Könyvelő (8000. Székesfehérvár, Sár u. 1.
) felé.

Az adattovábbítás jogalapja:
az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.2. MEGRENDELÉS
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. üzletében készleten nem lévő, forgalmazott terméket a vásárlók megrendelhetik.
Az adatkezelés célja:
rendelésfelvétel, megrendelések teljesítése, vásárlók kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
név, cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám, hozzájárulás az adatok elektronikus feldolgozásához, hozzájárulás reklám küldéséhez (a jelen tájékoztató 3.12; 3.13 fejezete)
Az adatkezelés időtartama:
a megrendeléstől számított 72 óra, de legfeljebb a megrendelés leadásától számított 90 nap.

3.3. SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS
Ha a Hiller Kéziszerszámgép Kft. üzletébe szervizigénnyel hoz egy terméket.
Az adatkezelés célja:
szerviz szolgáltatás teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása és a 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet 4. § (1) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
a szervizlap sorszáma, a szerviz neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, az áru megnevezése, az átadott tartozékok, az árajánlat elutasítása esetén a bevizsgálási díj összege, a hiba leírása, a javítás jellege, várható szervizdíj, a vásárló által elfogadott maximális díj, a termék átvételének időpontja, a termék árajánlatának időpontja, a termék átvételének várható időpontja, a kijavított termék átvételének időpontja, a hiba oka, a kijavítás módja, a szervizlap kiállításának dátuma, a munkatárs és a vásárló aláírása.
Az adatkezelés időtartama:
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése
alapján egy év.

3.4. SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS GARANCIÁS GÉPEK ESETÉN
Ha a Hiller Kéziszerszámgép Kft. üzletébe a vásárló szervizigénnyel visszahoz egy olyan terméket, melynek gyártója saját szervizhálózatot üzemeltet.
Az adatkezelés célja:
szerviz szolgáltatás teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása és a 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet 4. § (1) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
a szervizlap sorszáma, a szerviz neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, a vásárló neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, az áru megnevezése, a fizetési bizonylat száma, a vásárlás időpontja, a vételár, az átadott tartozékok, a vásárlói kifogás leírása, a hiba leírása, a javítás jellege (garanciális, a fogyasztó költségére, áruházi saját vagy szavatossági), várható szervizdíj, a vásárló által elfogadott maximális díj, a termék átvételének időpontja, a vásárló kérése az összeg túllépése esetén, szervizbe küldés időpontja, módja (futár, posta, szervizautó, szállító képviselője), a kijavított termék átvételének időpontja,a hiba oka, a kijavítás módja, a szervizlap kiállításának dátuma, a munkatárs és a vásárló aláírása.
Az adatkezelés időtartama:
a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése
alapján egy év.
Adattovábbítás:
minden adat a javítást végző szerviz felé.
Az adattovábbítás jogalapja:
az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.5. VÁSÁRLÓK KÖNYVE
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. üzletében elhelyezésre került egy vásárlók könyve.
Az adatkezelés célja:
a Hiller Kéziszerszámgép Kft. üzlete által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő észrevételek kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
a vásárlók könyvébe tett bejegyzések során megadott személyes adat.
Az adatkezelés időtartama:
a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

3.6. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE
Az adatkezelés célja:
a Hiller Kéziszerszámgép Kft. által eladott ingó dolgokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása.
Az adatkezelés időtartama:
a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.

3.7. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. webáruházában és üzletében a vásárlók házhozszállítási szolgáltatást rendelhetnek.
Az adatkezelés célja:
szállítási megrendelések teljesítése, vásárlói igények kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
sorszám, IP cím, dátum, számlaszám, a vásárló neve, címe, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, a szállítás időpontja, esetlegesen felvitt egyéb információ, a termékek adatai mennyisége az eladó aláírása.
Az adatkezelés időtartama:
a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Adattovábbítás:
a vásárló neve, szállítási címe, telefonszáma, e-mail címe, esetlegesen felvitt egyéb információ a szállítást végző cég felé.
Az adattovábbítás jogalapja:
az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.
A szállítást végző cég:
MPL Magyar Posta Zrt. (1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

keziszerszamgep.hu; hillerkft.hu

3.8. A Hiller Kéziszereszámgép Kft. (keziszerszamgep.hu; hillerkft.hu) SAJÁT COOKIE KEZELÉSE
A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása (PHPSESSID). Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal. Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig (PHPSESSID)
Adatfeldolgozó:
Név Hiller Kéziszerszámgép Kft.
8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.

online webtárhelyet biztosítja:
ShopRenter.hu (4028 Debrecen, Kassai út 129. )

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.  A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:
http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

3.9. WEBÁRUHÁZ REGISZTRÁCIÓ
Az adatkezelés célja: a Hiller Kéziszerszámgép Kft. webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direkt marketing tartalmú megkeresések, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése, a vásárlások értékének követése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, szállítási cím, e-mail cím, jelszó, telefonszám, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama:
a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk során megadott adatok tekintetében 5munkanap, a direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, a vásárlások adatai tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.
Adattovábbítás:
bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé, termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke az MPL Magyar Posta Zrt. (Budapest, Dunavirág u. 2-6.) felé.
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a Magyar Posta Zrt. tekintetében pedig a Posta tv. 54. § (1) bekezdése.
A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva, a Hiller Kéziszerszámgép Kft. honlapon a felhasználói profilba belépve, e-mail útján az info@keziszerszamgep.hu címen, továbbá postai úton a Hiller Kéziszerszámgép Kft. 8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10. címen.
Adatfeldolgozók:
Név Hiller Kéziszerszámgép Kft.
8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.

3.10. HÍRLEVÉL
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a keziszerszamgep.hu; hillerkft.hu weboldalon.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. hírlevelére a keziszerszamgep.hu; hillerkft.hu weboldalon valamint üzletünkben 8000. Székesfehérvár, Szent Gellért 10. szám alatt lehet regisztrálni.
Az adatkezelés célja:
gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, adatainak felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás, az adatkezelő saját és partnerei üzleti ajánlatainak továbbítása, valamint harmadik fél reklámját is tartalmazó személyre szabott hirdetések saját oldalon való megjelenítése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre:
azonosítószám, dátum, e-mail cím, név, telefonszám,
Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
A hírlevél üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva,e-mail útján az info@keziszerszamgep.hu címen, továbbá postai úton a Hiller Kéziszerszámgép Kft. 8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10. címen.
Adatfeldolgozó:
Név: Hiller Kéziszerszámgép Kft.
8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.

E-mail tárhelyet biztosítja:
Név: Mediacenter Hungary Kft.
6000. Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II./6

online webtárhelyet biztosítja:
Név: ShopRenter.hu
4028 Debrecen, Kassai út 129.

a hírlevélküldő
Név: Hiller Kéziszerszámgép Kft.
8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.

3.11. VÉLEMÉNY
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. webáruházában minden termék adatlapján megtalálható felhasználók számára elérhető „Vélemények” funkció. Vélemény adása során az írásban (termék választásának oka, előnyei, hátrányai), illetve 1-5 skálán adott csillaggal együtt az értékelő megadott neve kerül nyilvánosságra hozatalra a honlapon. A felhasználóknak legalább 3 karakter hosszú nevet kell megadni.

VAGYONVÉDELEM

3.12 ELEKTROMIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. üzletében és udvarában elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre az udvaron, a kasszára, az üzlettér területére irányítva. A kamerák pontos elhelyezkedésére és a megfigyelt területekre vonatkozó további információk a Hiller Kéziszerszámgép Kft. alkalmazottaitól kérhetők.
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, a vagyon, valamint jelentős értékű készpénz védelme a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a Hiller Kéziszerszámgép Kft. területére való belépéssel, az udvar használatával, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a. A kezelt adatok köre: a Hiller Kéziszerszámgép Kft. területére belépő, valamint az udvart használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek. c) és d) pont]. Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket az üzletben található szerverenn, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képének megtekintésére kizárólag a Hiller Kéziszerszámgép Kft. munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. A felvételek megtekintésére, a felvételek adathordozóra rögzítésére kizárólag a Hiller Kéziszerszámgép Kft. munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében. Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozóra rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és időpontjával jegyzőkönyvben rögzíti.
Adatfeldolgozó:
Név Hiller Kéziszerszámgép Kft.
8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.

Az érintett jogai: Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 3 napig. A felvételen szereplő személy kérheti továbbá, hogy az adatkezelő írásban tájékoztassa arról, mi látható az őt tartalmazó felvételen. Az érintett csak olyan felvételről kaphat másolatot, amin más személy nem, vagy csak felismerhetetlen módon szerepel. Ha a fentiek nem teljesíthetők, az adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy megtekinthesse az őt (is) tartalmazó felvételt. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

KAPCSOLAT

3.13. A Hiller Kéziszerszámgép Kft. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. ügyfélszolgálati feladatait a Hiller Kéziszerszámgép Kft. 8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10. látja el. Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
Adatfeldolgozók:
Név Székhely Adatfeldolgozói feladat ügyfélszolgálat üzemeltetése
az üzletünkben keletkező dokumentumok archiválása, megsemmisítése
Név: Hiller Kéziszerszámgép Kft.
8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.

online e-mail tárhelyet biztosítja:
Név: Mediacenter Hungary Kft.
6000. Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II./6

online webtárhelyet biztosítja:
Név: ShopRenter.hu
4028 Debrecen, Kassai út 129.

EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén telephelyén 8000. Székefehérvár, Szent Gellért u. 10. találhatók meg.


Adatkezelő:
Név: Hiller Kéziszerszámgép Kft.
8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.


A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Hiller Kéziszerszámgép Kft. az adatkezelés során megőrzi
1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Hiller Kéziszerszámgép Kft.
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Szent Gellért u. 10.
Cégjegyzékszám: 07-09-012953
A bejegyző bíróság megnevezése: A céget nyilvántartja a Fejér Megyei Bíróság Cégbírósága.
Adószám: 13925714-2-07
Telefonszám: +36 22 503 625
Mobil: +36 30 9473 219
E-mail:
info@keziszerszamgep.hu

6. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Könyvelő:
Név: Alba-Point Tax Kft.
Székhely: 8000. Székesfehérvár, Sár u. 1.

A szállítást végző cég:
Név: MPL Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Hiller Kéziszerszámgép Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Hiller Kéziszerszámgép Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga: A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés: A Hiller Kéziszerszámgép Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Hiller Kéziszerszámgép Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog: A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok: A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 1 hónap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Hiller Kéziszerszámgép Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Hiller Kéziszerszámgép Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj: A Hiller Kéziszerszámgép Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.  Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.  Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391. 400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Névnapok

Ma 2018. június 22., Paulina napja van.

Holnap Zoltán napja lesz.

Makita felhatalmazott online partner
Facebook rajongók
Több terméket vásárolsz!
Top termékek
Cikkszám: HM1307C
1510W 25,5J 30mm bontókalapács 15,3kg
395.900 Ft 239.000 Ft (188.189 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 1434898
Popszegecselő
240.000 Ft 220.000 Ft (173.228 Ft + ÁFA)
Cikkszám: DRC200Z
2x18V LXT Li-ion BL robotporszívó 500m2 Z
512.900 Ft 309.850 Ft (243.976 Ft + ÁFA)
Cikkszám: 9565CR
125mm 1400W sarokcsiszoló kons.
54.900 Ft 32.680 Ft (25.732 Ft + ÁFA)